Hoppa till innehåll

Stadgar

STADGAR

§ 1

Stiftelsen har till huvudsakligt syfte att ifråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring.

Denna stiftelse faller alltså inom ramen för sådana stiftelser, som jämlikt K.F. den 6 juni 1941 3 och 38 §§ äro antingen helt frikallade från skattskyldighet eller fria från gåvoskatt.

§ 2

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Örnsköldsviks kommun av Västernorrlands län.

§ 3

Årligen skall minst en tiondel och högst en femtedel av avkastningen läggas till kapitalet.

§ 4

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av tre ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen skall utse och kunna entlediga ledamöter och suppleanter.

Varje gång, när styrelsen utser suppleant, skall styrelsen bestämma den ordning mellan suppleanterna, som skall tillämpas vid inträde i tjänstgöring.

Suppleant, som inträder såsom ledamot i ordförandens ställe vid förfall för denne, tjänstgör som ordförande, intill dess förfallet upphört eller ny ordförande valts enligt § 5. Till styrelsens sammanträden må även suppleanterna kallas.

Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som undertecknas av ordföranden jämte av styrelsen utsedd justeringsman. Dock skall anslagsbesluten justeras av samtliga närvarande ledamöter.

§ 5

Styrelsen, som inom sig väljer ordförande, är beslutsför när tre ledamöter är närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta ledamöterna förena sig.

§ 6

Stiftelsens firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer.

§ 7

Styrelsen äger att själv eller genom befullmäktigat ombud företräda Stiftelsen samt att för dem tala och svara vid alla domstolar och inför alla myndigheter.

§ 8

Över förvaltning av Stiftelsen skall styrelsen låta föra fullständiga räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår.

Räkenskaperna med tillhörande verifikationer skola före utgången av mars månad varje år avlämnas till revision, åtföljda av en av styrelsen avfattad redogörelse för Stiftelsens verksamhet under det gångna året.

§ 9

För revision av Stiftelsens räkenskaper och förvaltning skola årligen utses två revisorer, den ene av styrelsen för Holmen AB och den andre av Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

§ 10

Stiftelsernas värdehandlingar skola förvaras på betryggande sätt.

§ 11

Åt Stiftelsens styrelse inrymmes befogenhet att i dessa stadgar göra de redaktionella eller sakliga ändringar och tillägg, som styrelsen anser av förhållandena påkallade. Ändring och tillägg må dock icke innefatta avvikelse från syftet med Stiftelsen och inte försämra dess ställning i beskattningshänseende.

§ 12

Stiftelsen står under tillsyn enligt Stiftelselagen 1996-01-01.

Senast uppdaterad 2021-02-12