Hoppa till innehåll

Betalningsrutiner

Anslag från Stiftelserna konfirmeras med ett e-post-besked, som innehåller ärendets referensnummer, anslagets storlek och eventuella villkor. Vid all korrespondens med Kempestiftelserna rörande ett anslag måste detta referensnummer anges.

Begäran om utbetalning skickas som PDF-fil via e-post med angivande av ärendets referensnummer. Den som stått som ansvarig på ansökan ska också signera begäran om utbetalning och ange sitt telefonnummer.

Kempestiftelserna betalar normalt inte i förskott, även om projektet formellt har startat. Det ska framgå vid begäran om utbetalning av anslagna medel att kostnaderna har uppstått, och detta skall verifieras genom en kostnadssammanställning på en sida. Universitetens egen bokföringsanvisning är som regel alltför svårläst för att vara till nytta. Kostnadsposter över 100 kkr bör verifieras med en fakturakopia eller motsvarande underlag. Anslaget får disponeras i tre år om inte annat överenskommits.

Kempestiftelserna betalar via bank- eller plusgiro (utom stipendier, se nedan), varför bank- eller plusgirokontot till vilket medlen ska betalas ut, måste finnas angivet. En ofullständig begäran om utbetalning skickas tillbaka för komplettering. Kompletterad begäran ska vara ett nytt, underskrivet original.

Samtidigt med utbetalningen skickas ett e-postbesked till den för anslaget ansvarige, som anger hur utbetalningen verkställts.

Utbetalning av i ett projekt ingående stipendier betalas direkt till stipendiatens svenska bankkonto och som regel halvårsvis i förskott. När det finns flera stipendiater skrivs en särskild rekvisition för varje stipendiat. Det är den ansvarige för anslaget, som rekvirerar stipendiet för varje ny sexmånadersperiod med en undertecknad PDF-fil via e-post.

Följande uppgifter måste finnas med vid stipendierekvisition för att utbetalning skall kunna ske:

Ref. nr. (JCK/SMK + fyrsiffrigt nummer)

Stipendiatens namn

Stipendiatens adress

Stipendieperiod totalt (år/månad till år/månad)

Totalt antal månader à xxxx kr

Totalt belopp och tidsperiod rekvisitionen avser

Observera att uppgifter om personnumret inte ska ingå.

Stipendiatens bankkonto. Stipendiaten ska, i samband med att den för anslaget ansvarige skickar första rekvisitionen av stipendiet, skicka med ett intyg att det bankkonto de öppnat tillhör stipendiaten. Sker byte av konto ska ett nytt intyg skickas med, i annat fall behövs inte något nytt intyg.

I samband med utbetalningen skickas ett e-postmeddelande till den för anslaget ansvarige, där stipendiaten uppmanas att skicka oss ett
e-postmeddelande när pengarna anlänt på kontot. Får vi inte ett sådant meddelande kan inga fler rekvisitioner göras på anslaget.

Senast uppdaterad 2021-03-08