Hoppa till innehåll

Om Kempestiftelserna

Inriktning för Kempestiftelserna enligt stadgar, donators intentioner och styrelsens beslut.

Anslagen inriktas i första hand mot utbildning och forskning, vilket gör att Stiftelserna är skattebefriade.

Enbart ansökningar från institutioner lokaliserade i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län beaktas.
Inom dessa län prioriteras de områden där Mo och Domsjö AB och andra av familjen Kempe ägda företag har haft sin verksamhet.

Stiftelserna stöder intressanta projekt och uppstart av nya typer av projekt vid universiteten. Etablering av attraktiva forskare ser vi positivt på. Utrustning och stipendier prioriteras.

Stiftelserna ser gärna samarbete med andra finansiärer.

Verksamhet som faller inom ansvarsområde för kommun och landsting finansieras ej av Stiftelserna.

Stiftelserna ger ej bidrag till företag, föreningar eller till enskilda personers försörjning.

Stiftelserna stöder normalt inte utgivning av böcker.

Stiftelsernas styrelse prioriterar i varje enskilt fall i förhållande till andra ansökningar. Därför kan ingen verksamhet utgå från att anslag beviljas.

Styrelsen motiverar inte sina beslut.

Lotty Bruzelius – Kempestiftelsernas grundare

Lotty

J.C. Kempe efterlämnade vid sin död elva barn. För att kunna driva sin fars företag vidare bildade de tillsammans Mo och Domsjö AB. Ett arv som framgångsrikt kom att förvaltas av sönerna Frans och Seth Kempe.

Dottern Lotty Kempe, född den 27 juni 1855, gifte sig med sin avlidna syster Helenas änkeman Medicine Professorn och Konungens livmedikus Ragnar Bruzelius. Han var bl.a. styrelseledamot i Töre AB i Norrbotten. Lotty Bruzelius blev änka 1902, efter den betydligt äldre Ragnar. Makarna hade ett barn, dottern Ragna, som avled 1924.

Lotty Bruzelius var mycket givmild. Hennes omtanke och gåvor riktades framförallt mot Sveriges tre nordligaste län. Bland annat skänkte hon efter Ragnas död medel för att uppföra sex av Norrbottens arbetsstugor, internat som möjliggjorde att mindre bemedlade barn från glesbygden kom i åtnjutande av skolgång. Morjärvs kyrka byggdes också helt med medel skänkta av Lotty Bruzelius.

År 1936 beslöt Lotty Bruzelius att hennes aktier i Mo och Domsjö AB skulle användas för att bilda två stiftelser: Stiftelsen J.C. Kempes Minne, som trädde i kraft med omedelbar verkan och Stiftelsen Seth M Kempes Minne,  som grundades efter hennes död den 11 januari 1941.

Lotty Bruzelius deltog själv aktivt i de första årens styrelsearbete och föranstaltade om den styrelse, som skulle ta vid efter hennes död, nämligen brodern Seths två söner Erik och Ragnar samt yngsta systern Berthas son Karl Salin.

Lotty Bruzelius fick 1937 Illis Quorum i tolfte storleken för ”omfattande och gagnelig verksamhet.

För ytterligare information:
Kempe, Margareta: Försvinnande spår. Boken om Lotty Bruzelius 2006

Senast uppdaterad 2024-03-06